Výzva na Inovačný voucher otvorená - čerpajte až 15 000 EUR

Optimalizácia

August 7, 2023

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk - inovačné vouchery z prostriedkov Plánu obnovy je zverejnená.

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky sprístupnilo predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk prostredníctvom inovačných voucherov.

Oprávneným žiadateľom o inovačný voucher je fyzická alebo právnická osoba podľa §2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá je ku dňu predloženia žiadosti registrovaná na území SR a je najmä mikro, malým alebo stredným podnikom.

Výzva už je zverejnená, a prvé žiadosti bude možné podávať od 14.08.2023. Cieľom výzvy je stimulovať spoluprácu malých a stredných podnikov, ktoré majú potenciál zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb a/alebo procesov s výskumnými inštitúciami. Voucher sa môže využiť buď v oblasti A. - Realizácie výskumno - vývojových služieb, ktorých cieľom je pomoc pri vývoji nových alebo vylepšení existujúcich produktov, služieb alebo procesov a aplikovanie znalostí a technológií do praxe, alebo v oblasti B. - Ochrany práv a priemyselného vlastníctva.

Časová oprávnenosť realizácie projektu, na ktorý budete môcť voucher využiť, je 9 mesiacov. Do výzvy je teda možné zapojiť sa viackrát, zakaždým však s iným projektom, na ktorom sa bude podieľať iný realizačný tím. Inovačný voucher sa poskytuje v minimálnej výške 2 000 EUR pre oprávnené aktivity v oblasti Ochrany práv priemyselného vlastníctva a v minimálnej výške 5 000 EUR pre oprávnené aktivity v oblasti Realizácie výskumno – vývojových služieb, pričom v oboch prípadoch je jeho maximálna výška v hodnote 15 000 EUR.

Žiadosť o poskytnutie inovačného vouchera sa predkladá prostredníctvom vyplneného formulára odovzdaného v informačnom systéme plánu obnovy odo dňa vyhlásenia výzvy až do 31.03.2025, prípadne do vyčerpania prostriedkov.

V condu sme pripravení poskytnúť komplexné poradenstvo a služby v súvislosti s Výzvou, a to najmä v oblasti A. - realizácie výskumno - vývojových služieb zameraných najmä na optimalizácii procesov a zavedení technologií do praxi.

Plné znenie výzvy najdete tu.

Chcem sa odborne poradiť

Vynaložíme maximálne úsilie, aby sme identifikovali váš problém a navrhli efektívne riešenie